Cách tính hàng tồn kho trung bình

Mức tồn kho thường tăng và giảm trong suốt cả năm, tùy thuộc vào khả năng cung và cầu. Ví dụ, một nhà bán lẻ đồ chơi có thể giữ mức tồn kho cao hơn trong mùa lễ vì mức cầu cao hơn trong thời gian đó trong năm. Mức tồn kho trung bình cho thấy lượng hàng tồn kho mà một doanh nghiệp thường giữ lại trong năm. Điều này giúp doanh nghiệp đo lường mức tồn kho của mình mà không bị xáo trộn theo thay đổi theo mùa.

1.

Xem lại báo cáo hàng tồn kho của doanh nghiệp để tìm mức tồn kho vào đầu và cuối mỗi tháng. Bạn sẽ có 13 số liệu hàng tồn kho: đầu tháng đầu và cuối mỗi 12 tháng; mức tồn kho vào cuối một tháng bằng với mức tồn kho vào đầu tháng tiếp theo.

2.

Thêm tất cả 13 số liệu hàng tồn kho. Ví dụ: nếu một nhà bán lẻ đồ chơi có mức tồn kho 50.000 đô la từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 10 và mức tồn kho là 80.000 đô la từ đầu tháng 1 đến cuối tháng 2 và từ cuối tháng 11 đến cuối tháng 12, sau đó bạn sẽ có 800.000 đô la (từ 8 x 50.000 đô la + 5 x 80.000 đô la).

3.

Chia tổng kết quả từ Bước 2 cho 13 để có được mức tồn kho trung bình mà doanh nghiệp giữ lại. Trong ví dụ, doanh nghiệp có mức tồn kho trung bình là $ 61, 538 ($ 800.000 / 13).

Bài ViếT Phổ BiếN