Hai phương pháp được sử dụng trong báo cáo dòng tiền thuần từ hoạt động là gì?

Tóm tắt Báo cáo số 95 của Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Tài chính yêu cầu một công ty báo cáo báo cáo lưu chuyển tiền tệ như là một phần của bộ báo cáo tài chính đầy đủ. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh cho thấy lượng tiền mặt mà một công ty tạo ra thông qua quá trình kinh doanh thông thường. Quy tắc kế toán cho phép các công ty báo cáo báo cáo lưu chuyển tiền tệ của họ bằng phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp và cả hai phương pháp đều báo cáo dòng tiền ròng từ hoạt động kinh doanh.

Phương pháp trực tiếp

Phương pháp trực tiếp dễ hiểu hơn, vì nó tính đến tất cả các loại thanh toán và biên lai tiền mặt chính để đến một vị trí tiền mặt ròng để lấy tiền từ hoạt động điều hành, đầu tư và tài trợ. Ví dụ, dưới tiền mặt từ các hoạt động điều hành, một công ty tập hợp tất cả các hóa đơn bán hàng của mình, trừ vào tất cả các khoản thanh toán bằng tiền mặt mà họ đã thực hiện cho các chi phí như mua hàng tồn kho và tiền lương.

Phương pháp gián tiếp

Phương pháp gián tiếp sử dụng thu nhập ròng của một công ty, như được báo cáo từ báo cáo thu nhập của công ty, làm điểm bắt đầu trước khi thực hiện điều chỉnh cho tất cả các mặt hàng liên quan đến tiền mặt và không liên quan đến tiền mặt. Tiền mặt từ hoạt động điều hành liệt kê thu nhập ròng và thêm các chi phí phi tiền mặt như khấu hao vào thu nhập ròng. Bởi vì công ty thực sự không chi tiền mặt khi nó mất giá thiết bị, các nhà phân tích tài chính xem đây là một sự bổ sung cho vị trí tiền mặt. Sự gia tăng các khoản phải thu là một khoản chi phí bằng tiền mặt, vì công ty phải tài trợ cho doanh thu của mình trước khi thu được tiền thực tế từ việc bán hàng. Ngược lại, sự gia tăng trong các tài khoản phải trả là sự gia tăng ròng về tiền mặt kể từ khi công ty trì hoãn việc thanh toán cho đến một khoảng thời gian sau đó.

Tiền mặt từ hoạt động điều hành

Các nhà đầu tư, ngân hàng và các doanh nghiệp khác tập trung vào báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty, đặc biệt là tiền từ hoạt động kinh doanh. Vị thế dòng tiền ròng mạnh từ hoạt động kinh doanh cung cấp cho công ty sự linh hoạt về tài chính để đầu tư vào các bộ phận khác trong hoạt động kinh doanh, chẳng hạn như mua lại, mua thiết bị mới hoặc trả nợ. Các hoạt động đầu tư liên quan đến việc thực hiện các khoản chi đầu tư như thiết bị mới và các hoạt động tài chính liên quan đến việc vay tiền, phát hành cổ phiếu hoặc trả cổ tức.

Cái nhìn sâu sắc

Một thực tiễn tốt khi phân tích dòng tiền của một công ty từ hoạt động điều hành là so sánh các phương pháp kế toán của công ty với các đối thủ cạnh tranh. Ví dụ: do ban quản lý có toàn quyền quyết định về lịch trình khấu hao của công ty, nên một công ty đặt phòng cao hơn chi phí khấu hao trung bình có thể cho thấy dòng tiền tốt hơn từ các hoạt động điều hành so với các công ty cùng ngành. Tương tự, các khoản phải thu ngày càng tăng có thể báo hiệu rằng công ty gặp vấn đề trong việc thu tiền từ khách hàng hoặc công ty có tài khoản phải trả trên trung bình có thể cho thấy công ty đang trì hoãn thanh toán một cách giả tạo để cải thiện vị thế tiền mặt của mình.

Bài ViếT Phổ BiếN