Hai yếu tố chính ảnh hưởng đến vai trò và trách nhiệm của HRM

Quản lý nhân sự (HRM) là sự giám sát của tuyển dụng nhân viên, tuyển dụng và giữ chân trong một tổ chức. Vai trò và trách nhiệm của các chuyên gia HRM khác nhau tùy theo ngành và theo quy mô của một công ty. Mặc dù tất cả các nhà quản lý nhân sự chịu trách nhiệm hành động trong phạm vi luật pháp và chính sách của công ty, có hai yếu tố chính ảnh hưởng đến vai trò và trách nhiệm của HRM: ngoại lực và nội lực.

Yếu tố bên ngoài

Các yếu tố bên ngoài là các biến ảnh hưởng đến một tổ chức từ bên ngoài. Một ví dụ là những thay đổi về lập pháp ảnh hưởng đến cách thức vận hành của HRM, chẳng hạn như thay đổi luật lương tối thiểu, thay đổi quy định an toàn lao động hoặc bổ sung luật quấy rối nơi làm việc. Một ví dụ khác về một yếu tố bên ngoài là công nghệ. Các chuyên gia HRM phải thay đổi vai trò và trách nhiệm của họ khi thay đổi công nghệ, đảm bảo thông tin của nhân viên được bảo mật trong hệ thống lưu trữ được bảo mật, được bảo vệ và nhân viên sẽ được thông báo nếu việc sử dụng máy tính hoặc điện thoại của họ được theo dõi. Một yếu tố bên ngoài bổ sung là những thay đổi văn hóa tác động đến nơi làm việc, chẳng hạn như nhân viên xin nghỉ để quan sát các ngày lễ tôn giáo hoặc cho phép đeo biểu tượng tôn giáo tại nơi làm việc.

Đáp ứng với các yếu tố bên ngoài

Các chuyên gia HRM phải thích ứng với các yếu tố bên ngoài bằng cách thay đổi vai trò và trách nhiệm của họ. Điều này bao gồm luôn cập nhật về các chủ đề như luật lao động, tiêu chuẩn lao động công bằng và luật phân biệt đối xử và quấy rối nơi làm việc. Nó cũng liên quan đến việc phát triển sổ tay nhân viên chi tiết được cập nhật liên tục để phản ánh chính sách thay đổi của công ty. Ngoài ra, nó có thể liên quan đến việc phát triển các hội thảo đào tạo nhân viên, chẳng hạn như các diễn đàn nhạy cảm về văn hóa, và cập nhật và đăng các áp phích luật lao động liên bang khi luật mới có hiệu lực.

Các yếu tố nội bộ

Các yếu tố bên trong ảnh hưởng đến vai trò của các chuyên gia HRM có liên quan đến các sự kiện và thay đổi diễn ra trong chính công ty. Điều này có thể bao gồm thay đổi quyền sở hữu, thay đổi căn bản trong cấu trúc quản lý nội bộ, sáp nhập, mua lại và xu hướng thu hẹp hoặc tuyển dụng đáng kể. Các yếu tố bên trong cũng có thể bao gồm việc bổ sung hoặc loại bỏ một sản phẩm hoặc dịch vụ chính, việc thêm hoặc mất một khách hàng lớn hoặc tái cấu trúc các phòng ban. Cái sau thường đi kèm với những thay đổi về văn hóa doanh nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến nhân viên. Vai trò và trách nhiệm của các chuyên gia HRM thường thay đổi khi các yếu tố bên trong thành hiện thực.

Đáp ứng các yếu tố nội bộ

Các chuyên gia HRM thường được thông báo khi những thay đổi lớn đang diễn ra trong một công ty, cho họ thời gian để đánh giá lại và thay đổi vai trò và trách nhiệm hiện tại của họ để phản ánh tốt hơn sự năng động của môi trường làm việc thay đổi. Khi vai trò của nhân viên thay đổi, các chuyên gia HRM thường sẽ được kêu gọi hành động trong khả năng tư vấn, thiết lập các mô tả công việc mới và thường thực hiện các thay đổi về lợi ích, chia sẻ lợi nhuận và các đặc quyền khác của công ty. Các chuyên gia HRM cũng lập ra các chương trình và hội thảo đào tạo và giáo dục và hỗ trợ nhân viên chuyển đổi trong và ngoài vị trí và trong và ngoài công ty.

Bài ViếT Phổ BiếN