Hai khái niệm được sử dụng làm cơ sở của kế toán dồn tích

Một doanh nghiệp sử dụng cơ sở dồn tích của kế toán ghi nhận doanh thu và chi phí trong kỳ kế toán mà họ kiếm được hoặc phát sinh, bất kể khi nào thanh toán xảy ra. Điều này khác với cơ sở tiền mặt của kế toán, theo đó một doanh nghiệp chỉ ghi nhận doanh thu và chi phí khi nhận hoặc trả tiền mặt. Hai khái niệm, hoặc nguyên tắc, cơ sở dồn tích của việc sử dụng kế toán là nguyên tắc ghi nhận doanh thu và nguyên tắc phù hợp.

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

Doanh thu là tiền mà doanh nghiệp tạo ra bằng cách bán sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu nêu rõ rằng một doanh nghiệp phải ghi nhận doanh thu trong hồ sơ của mình trong giai đoạn bán hàng xảy ra, mặc dù doanh nghiệp có thể thu tiền thanh toán từ khách hàng trong một giai đoạn khác. Kết quả là doanh thu được báo cáo của một công ty trong một giai đoạn cụ thể thường khác với tiền mặt mà họ thu được từ khách hàng trong thời gian đó.

Ví dụ về nguyên tắc ghi nhận doanh thu

Giả sử doanh nghiệp nhỏ của bạn bán một sản phẩm cho khách hàng với giá 500 đô la vào cuối quý hiện tại. Giả sử bạn lập hóa đơn cho khách hàng và mong cô ấy trả tiền cho bạn vào quý tới. Theo nguyên tắc ghi nhận doanh thu, bạn sẽ nhận ra toàn bộ 500 đô la là doanh thu trong hồ sơ của mình trong quý hiện tại vì việc bán hàng xảy ra trong quý hiện tại. Thời điểm thanh toán trong quý tiếp theo không ảnh hưởng khi bạn ghi nhận doanh thu.

Nguyên tắc phù hợp

Chi phí là chi phí mà một doanh nghiệp phải chịu để tạo ra doanh thu. Nguyên tắc phù hợp quy định rằng một doanh nghiệp phải ghi lại các chi phí mà nó phải chịu trong cùng kỳ kế toán với doanh thu mà các chi phí đó đóng góp, mặc dù một doanh nghiệp có thể trả cho các chi phí đó trong một kỳ kế toán khác. Kết quả là chi phí được báo cáo của một công ty thường khác với lượng tiền mặt mà họ đã trả cho các chi phí trong một giai đoạn cụ thể.

Ví dụ nguyên tắc phù hợp

Giả sử doanh nghiệp nhỏ của bạn đã trả 50 đô la trong quý trước để mua các sản phẩm mà bạn đã bán trong quý hiện tại. Theo nguyên tắc phù hợp, bạn sẽ nhận ra chi phí 50 đô la của các sản phẩm là một chi phí trong quý hiện tại vì đó là khi việc bán hàng xảy ra. Điều này khớp với chi phí của các sản phẩm cùng kỳ với doanh thu của các sản phẩm được tạo ra. Thời điểm khi bạn trả tiền cho các sản phẩm không ảnh hưởng khi bạn ghi lại chi phí.

Bài ViếT Phổ BiếN