Cách tìm giao diện Y của một đồ thị trong Excel trên máy Mac

Phần mềm Excel cho Mac của Microsoft có thể thực thi một số chức năng thống kê, bao gồm cả việc tìm kiếm chặn y của dòng được hình thành bởi một tập hợp các điểm dữ liệu. Hàm chặn của Excel lấy các điểm dữ liệu xác định một dòng trên biểu đồ và tính giá trị y cho điểm trên biểu đồ trong đó x bằng 0.

1.

Bấm vào ô trong bảng tính của bạn trong đó bạn muốn Excel để hiển thị phần chặn y của dòng của bạn.

2.

Nhập "= INTERCEPT (" không có dấu ngoặc kép trong thanh công thức phía trên bảng tính.

3.

Bấm vào ô đầu tiên chứa các giá trị y của dòng mà bạn cần chặn. Giữ "Shift" và nhấp vào ô cuối cùng chứa các giá trị y của dòng.

4.

Nhập dấu phẩy vào trường công thức. Bấm vào ô đầu tiên chứa các giá trị x của dòng và sau đó giữ "Shift" và bấm vào ô cuối cùng chứa các giá trị x của dòng.

5.

Nhập dấu ngoặc đơn đóng và bấm "Enter." Chặn y của dòng sẽ xuất hiện trong ô.

Bài ViếT Phổ BiếN