Tổng Vs. Dòng tiền

Báo cáo tài chính là công cụ có thể giúp chủ doanh nghiệp đánh giá tốt hơn tình trạng tài chính của công ty họ. Các yếu tố như tổng doanh thu và dòng tiền, mà bạn có thể tìm thấy trong báo cáo tài chính của công ty, cho phép bạn xem hiệu suất tài chính của công ty từ các góc độ khác nhau. Tổng là số tiền mà công ty bạn kiếm được từ việc bán hàng, trong khi dòng tiền thể hiện lượng tiền chảy vào và ra khỏi công ty của bạn vì nhiều lý do.

Doanh thu gộp và lợi nhuận gộp

Tổng doanh thu của công ty bạn có thể là tổng doanh thu hoặc lợi nhuận gộp. Bạn có thể tìm thấy cả hai điều này trên báo cáo thu nhập của công ty bạn. Doanh thu gộp thể hiện tổng số tiền mà công ty bạn đã lấy từ doanh thu trong quý tài chính vừa qua, trong khi lợi nhuận gộp thể hiện số tiền bạn kiếm được từ việc bán hàng sau khi chi phí mua hoặc sản xuất hàng hóa bạn đã bán được khấu trừ.

Thu nhập ròng

Biết tổng công ty của bạn có thể là một phần hữu ích. Biết được công ty của bạn thực sự kiếm được bao nhiêu sau khi tất cả các chi phí liên quan đã được khấu trừ vào doanh thu sẽ hữu ích hơn nhiều. Thu nhập ròng, mà bạn có thể tìm thấy ở dưới cùng của báo cáo thu nhập của công ty, thể hiện lợi nhuận thực bạn kiếm được trong quý vừa qua sau tất cả các chi phí, bao gồm các khoản mục trên cao, như tiền thuê nhà và điện, và các chi phí khác như lương nhân viên, đã được khấu trừ vào lợi nhuận gộp.

Báo cáo lưu chuyển tiền mặt

Báo cáo thu nhập của công ty bạn cho bạn biết công ty của bạn kiếm được bao nhiêu, nhưng nó không cho bạn biết chính xác tất cả số tiền đến từ đâu hoặc chi tiêu như thế nào. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ điền vào các chi tiết này cho bạn. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được chia thành ba phần: hoạt động điều hành, hoạt động tài chính và hoạt động đầu tư.

Hiểu về dòng tiền

Phần hoạt động của báo cáo lưu chuyển tiền tệ của bạn thể hiện thu nhập ròng, được lấy từ báo cáo thu nhập. Công ty của bạn có thể có thu nhập từ các nguồn khác ngoài bán hàng, tuy nhiên. Phần tài chính của báo cáo thể hiện số tiền mà công ty bạn đã lấy từ các khoản vay và trái phiếu bạn đã phát hành cũng như tiền chảy ra để trả lãi và thanh toán khoản vay. Phần cuối cùng, đầu tư, cho bạn biết bạn đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mua các khoản đầu tư và số tiền mà khoản đầu tư của bạn đã trả lại cho công ty của bạn.

Bài ViếT Phổ BiếN